CÔNG TY ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HAN PWC (VIỆT NAM) ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

2019-06-28 09:40:18

Xem tiếp

Quay lại