CÁC QUY CHẾ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

2021-04-29 13:36:32

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (xem chi tiết tại đây)
2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (xem chi tiết tại đây)
3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (xem chi tiết tại đây)

Xem tiếp

Quay lại