THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng 25/03/2019

1. Thư mời Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

2. Giấy đăng ký hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Bấm vào để xem chi tiết)

4. Quy chế làm việc tại Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 & kế hoạch năm 2019 (Bấm vào để xem chi tiết)

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Bấm vào để xem chi tiết)

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Bấm vào để xem chi tiết)

9. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Bấm vào để xem chi tiết)

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và tạm trích quỹ KTPL (Bấm vào để xem chi tiết)

11. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 (Bấm vào để xem chi tiết)

12. Tờ trình Quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018, thù lao  của Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019 (Bấm vào để xem chi tiết)

13. Tờ trình Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (Bấm vào để xem chi tiết)

14. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Bấm vào để xem chi tiết)

15. Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Bấm vào để xem chi tiết)

16. Tờ trình điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án di dời VISSAN (Bấm vào để xem chi tiết)

17. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát (Bấm vào để xem chi tiết)