THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

2017-03-25 11:33:31

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Click để xem chi tiết)

2. Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Click để xem chi tiết)

3. Chương trình Đại hội (Click để xem chi tiết)

4. Quy chế làm việc của Đại hội (Click để xem chi tiết)

5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát tại Đại hội (Click để xem chi tiết)

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 (Click để xem chi tiết)

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Click để xem chi tiết)

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Click để xem chi tiết)

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Click để xem chi tiết)

10. Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 (Click để xem chi tiết)

11. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Click để xem chi tiết)

12. Tờ trình về việc thông qua chi trả thù lao thực hiện 06 tháng cuối anmw 2016 và dự kiến thù lao kế hoạch năm 2017 của HĐQT, BKS và mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (Click để xem chi tiết)

13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Click để xem chi tiết)

14. Tờ trình về việc xin chủ trương kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án di dời nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN (Click để xem chi tiết)

15. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Click để xem chi tiết)

16. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Click để xem chi tiết)

Xem tiếp

Quay lại