THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020-06-05 16:47:48

1. Thư mời họp (Bấm vào để xem chi tiết)

2. Giấy ủy quyền hoặc đăng ký dự họp (Bấm vào để xem chi tiết)

3. Chương trình cuộc họp (Bấm vào để xem chi tiết)

4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Bấm vào để xem chi tiết)

5. Quy chế làm việc tại Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

6. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội (Bấm vào để xem chi tiết)

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Tổng kết giai đoạn 2016 - 2019 và Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2024; Kế hoạch năm 2020 (Bấm vào để xem chi tiết)

8. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ I (2016 - 2020) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2020 - 2024) (Bấm vào để xem chi tiết)

9. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019; ; Tổng kết hoạt động BKS nhiệm kỳ I  và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (Bấm vào để xem chi tiết)

10. Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (Bấm vào để xem chi tiết)

11. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Bấm vào để xem chi tiết)

12. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch và tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (Bấm vào để xem chi tiết)

13. Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (Bấm vào để xem chi tiết)

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bấm vào để xem chi tiết)

15. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan (Bấm vào để xem chi tiết)

16. Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (Bấm vào để xem chi tiết)

Xem tiếp

Quay lại