Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt điều chỉnh dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN

Ngày đăng 09/02/2023